یاتاقان UCFL

یاتاقان  UCFL  هم خانواده یاتاقان های UCF و UCFC میباشد ، که یک نوع پرکاربرد یاتاقان در صنعت میباشد یاتاقان UCFL  فلنجی بیضی شکل است و با دو پیچ مهار میشود یاتاقان UCFL بیشتر در جایی مورد استفاده قرار میگیرد که فضای طراحی کوچک باشد .  

یاتاقان UCFL

یاتاقان  UCFL  هم خانواده یاتاقان های UCF و UCFC میباشد ، که یک نوع پرکاربرد یاتاقان در صنعت میباشد یاتاقان UCFL  فلنجی بیضی شکل است و با دو پیچ مهار میشود یاتاقان UCFL بیشتر در جایی مورد استفاده قرار میگیرد که فضای طراحی کوچک باشد .