یاتاقان UCFC

یاتاقان  UCFC  هم خانواده یاتاقان های UCFL و UCF میباشد ، که یک نوع پرکاربرد یاتاقان در صنعت میباشد یاتاقان UCF  فلنجی دایره‌ایی شکل است که توسط ۴ پیچ مهار میشود و جنس آنها غالباً از چدن ریخته شده است .

یاتاقان UCFC

یاتاقان  UCFC  هم خانواده یاتاقان های UCFL و UCF میباشد ، که یک نوع پرکاربرد یاتاقان در صنعت میباشد یاتاقان UCF  فلنجی دایره‌ایی شکل است که توسط ۴ پیچ مهار میشود و جنس آنها غالباً از چدن ریخته شده است .