یاتاقان UCF

یاتاقان UCF هم خانواده یاتاقان های UCFL و UCFC میباشد ، که یک نوع پرکاربرد یاتاقان در صنعت میباشد یاتاقان UCF  فلنجی مربعی شکل است که با چهار پیچ مهار میشود ، جنس این یاتاقان ها بصورت عمومی چدن ریخته شده است در انگلیسی این یاتـــــــاقان ها با نام four-bolt flange housing units شناخته میشوند .  

یاتاقان UCF

یاتاقان UCF هم خانواده یاتاقان های UCFL و UCFC میباشد ، که یک نوع پرکاربرد یاتاقان در صنعت میباشد یاتاقان UCF  فلنجی مربعی شکل است که با چهار پیچ مهار میشود ، جنس این یاتاقان ها بصورت عمومی چدن ریخته شده است در انگلیسی این یاتـــــــاقان ها با نام four-bolt flange housing units شناخته میشوند .