بلبرینگ تماس زاویه ایی

بلبرینگ تماس زاویه ایی شیار ها به نحوی قرار گرفته اند که میتوانند علاوه بر قرار گرفتن تحت نیروی شعاعی تحت نیروی محوری به مقدار کم قرار بگیرند ، بلبرینگ های تماس زاویه ایی در انواع مختلف با زاویه تماس 15 و 25 و 40 درجه ساخته میشوند 

بخاطر همین زاویه‌ی تماس در  بلبرینگ تماس زاویه‌یی خیلی بهتر از بلبریــنگ های شیار عمیق ، قادر به تحمل بارهای محوری میباشند هرچند آنها فقط زمانی قادر به تحمل بارهای شعاعی هستند که تحت بارهای محوری نیز باشند .

بلبرینگ تماس زاویه ایی با زاویه 15 درجه برای سرعت های بسیار بالا مناسب میباشند و بلبرینگ تماس زاویه‌‌یی با زاویه 25 درجه جهت تحمل بارهای محوری بالا مناسب میباشند.  

بلبرینگ تماس زاویه ایی

بلبرینگ تماس زاویه ایی شیار ها به نحوی قرار گرفته اند که میتوانند علاوه بر قرار گرفتن تحت نیروی شعاعی تحت نیروی محوری به مقدار کم قرار بگیرند ، بلبرینگ های تماس زاویه ایی در انواع مختلف با زاویه تماس 15 و 25 و 40 درجه ساخته میشوند  بخاطر همین زاویه‌ی تماس در  بلبرینگ تماس زاویه‌یی خیلی بهتر از بلبریــنگ های شیار عمیق ، قادر به تحمل بارهای محوری میباشند هرچند آنها فقط زمانی قادر به تحمل بارهای شعاعی هستند که تحت بارهای محوری نیز باشند . بلبرینگ تماس زاویه ایی با زاویه 15 درجه برای سرعت های بسیار بالا مناسب میباشند و بلبرینگ تماس زاویه‌‌یی با زاویه 25 درجه جهت تحمل بارهای محوری بالا مناسب میباشند.  

بلبرینگ تماس زاویه ایی

مشاهده همه 13 نتیجه