فروش بلبرینگ

بلبرینگ تماس زاویه ایی

بلبرینگ تماس زاویه ایی شیار ها به نحوی قرار گرفته اند که نیرو ها تحت زاویه تماس مشخصی از یک رینگ به یک رینگ دیگر منتقل میشوند بلبرینگ های تماس زاویه ایی در انواع مختلف با زاویه تماس 15 و 25 و 40 درجه ساخته میشوند 

بخاطر همین زاویه‌ی تماس در  بلبرینگ تماس زاویه‌یی  یک ردیفه خیلی بهتر از بلبرینگهای شیار دار ، قادر به تحمل بارهای محوری بالا میباشند هرچند آنها فقط زمانی قادر به تحمل بارهای شعاعی هستند که تحت بارهای محوری نیز باشند 

بلبرینگ تماس زاویه ایی با زاویه 15 درجه برای سرعتهای بسیار بالا مناسب میباشند و بلبرینگ تماس زاویه‌‌یی  با زاویه 25 درجه جهت تحمل بارهای محوری بالا مناسب میباشند.